วิชา  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (302142)

Economic Geography

วัตถุประสงค์

1.      นักศึกษาทราบถึงปัจจัยที่อิทธิพลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2.      นักศึกษาเข้าใจถึงรูปแบบทางพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3.      นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การกระจายตัวทางพื้นที่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

การศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างเกี่ยวกับพื้นที่ ที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมของมนุษย์ในด้านการผลิต การจำแนกแจกจ่าย และการบริโภคสิ่งต่าง ๆ

 

แนวทางการศึกษา

ในการศึกษาวิชานี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวคิดทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่นอกจากนี้ยังเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการค้นคว้าและนำเสนอจากการทำรายงานเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

 

เนื้อหาบทเรียน

บทที่ 1 การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

บทที่ 2 บทบาทของการขนส่งต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

บทที่ 3 การเคลื่อนย้ายและปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่

บทที่ 4 กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ: การเกษตร

บทที่ 5 ประชากรการเกษตร

บทที่ 6 ประเภทของระบบเกษตร

บทที่ 7 โมเดลหรือทฤษฏีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

บทที่ 8 กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นทุติยภูมิ: กิจการอุตสาหกรรม

บทที่ 9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรม

บทที่ 10 ภูมิภาคอุตสาหกรรมสำคัญของโลก

บทที่11 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรมแบบคลาสสิคและคลาสสิคใหม่

บทที่ 12 ทฤษฎีทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรมสมัยใหม่

บทที่ 13 กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นตติยภูมิ จตุรภูมิ และเบญจมภูมิ

บทที่ 14 ทฤษฎีแหล่งกลาง

 

 

 
   

Home